previous arrow
next arrow
Slider
Introductie
Humanity First is verspreid in 41 landen, en staat in 5 continenten geregistreerd. Vastgelegd is dat Humanity First strikt neutraal zonder te kijken naar godsdienst, ras of nationaliteit hulp verleend aan mensen in nood. Wij hebben aan de ontwikkeling van projecten gewerkt en gereageerd op rampen sinds de oprichting in 1994. Om een aantal te noemen: De aardbevingen in Turkije, Pakistan, Japan en Iran; overstromingen in Afrika en Latijns–Amerika; stormen en tsunami’s in de Verenigde Staten, Indonesië en Bangladesh en humanitaire bijstand verleend in verschillende conflictgebieden in Oost-Europa.

Meer dan 93% van het gedoneerde geld wordt direct besteed aan hulpprojecten. Dit komt omdat Humanity First werkt met vrijwilligers, die vaak zelfs de overtocht naar het hulpgebied uit eigen middelen betalen. Humanity First kan beschikken over een aanzienlijk aantal opgeleide ingenieurs en artsen evenals vele vrijwilligers voor de ondersteuning en de logistiek. Wij willen een nieuwe norm op het gebied van noodhulp bij rampen creëren. Bovendien willen wij bij de inkoop van materialen zoveel mogelijk profiteren van preferentiële (lagere) tarieven door middel van global sourcing. Humanity First is vaak in staat om met een transparante en rechtvaardige benadering de waarde van donaties in vergelijking met andere hulporganisaties vele malen te vergroten. Kortom geen exorbitante salarissen voor directeuren, want ook deze werken geheel vrijwillig; geen dure gebouwen enz. Wanneer u vraagt wat die nieuwe norm dan wel inhoudt verwijzen wij naar de site op internet die de “salarissen van directeuren goede doelen” vermeldt. U zal dan begrijpen waarom Humanity First met weinig middelen meer tot stand kan brengen. Wat de Nederlandse tak van Humanity First betreft is deze primair opgericht om het hoofdkwartier in Londen, welke de acties en projecten in de wereld aanwijst financieel te steunen. Wel is het de bedoeling dat Humanity First Nederland t.z.t. een eigen project in een ontwikkelingsland zal gaan financieren.

Wie zijn wij?

Via deze informatie willen wij uw aandacht vestigen op het unieke karakter van de Stichting Humanity First. Humanity First is een door de Verenigde Naties (VN) erkende internationale hulporganisatie. Zij heeft vestigingen in 41 landen, waaronder ook Nederland. Humanity First is werkzaam aan projecten in 50 landen wereldwijd. Humanity First is een charitatieve instelling die tot doel heeft de bescherming van het menselijke leven en de menselijke waardigheid. Het is een niet-politieke, niet-sektarische, internationale hulporganisatie met als werkterrein, de allerarmsten en de meest kwetsbaren op deze wereld. Zowel hulpverleners als leidinggevenden zijn vrijwilligers en dragen verantwoordelijkheid voor fondsenwerving. Wegens de non-profit aard van de Stichting zijn de onkosten, zoals kantoorkosten e.d., verwaarloosbaar klein. De vrijwilligers dragen zelf tevens bij aan de facilitering. De Stichting is daarom bijzonder goed in staat om de verworven fondsen optimaal te benutten en zij is op dit punt bijzonder concurrerend. Het bestuur streeft ernaar de effectiviteit en de efficiëntie zo hoog mogelijk te doen zijn en de kosten zo laag mogelijk te houden.

Doelstellingen
Het enigszins verlichten van het lijden van zwakkere doelgroepen in de wereld. Dit lijden kan zijn veroorzaakt door natuurrampen, oorlogen, regionale conflicten, structurele armoede of het ontbreken van essentiële voorzieningen. Het propageren van vrede en begrip gebaseerd op gemeenschappelijke tolerantie en gemeenschappelijk respect. Het vergroten van de kennis- en de economische mogelijkheden van de doelgroepen opdat zij uiteindelijk zelfverzorgend kunnen zijn.

Onze waarden
Onpartijdigheid; wij bieden hulp aan diegenen die deze het hardst nodig hebben ongeacht ras, politiek en religie. Efficiëntie; wij genereren opbrengsten door middel van fondsenwerving en door het gebruik maken van experts die op vrijwillige basis hun diensten aanbieden. Hiermee wordt een wereldwijd netwerk van deskundigen geactiveerd waardoor hulpverlening wordt uitbesteed met het meest effectieve resultaat, namelijk dat fondsen onmiddellijk worden omgezet in activiteiten in het veld.

Samenwerking
Wij werken samen met lokale autoriteiten en andere ngo’s (niet-overheidsinstellingen) in een geest van partnerschap om het beste resultaat te kunnen behalen.

Wereldwijd en lokaal
Wij combineren wereldwijde expertise met bronnen van lokale kennis en kunde al naar gelang de behoefte en de cultuur van de doelgroepen, om aldus het resultaat van onze activiteiten te kunnen maximaliseren.

Het versterken van de positie van de zwakkeren
Wij achten het van groot belang dat gemeenschappen op eigen benen kunnen staan, dat twistpunten worden weggenomen en dat deze gemeenschappen zich ontwikkelen van afhankelijkheid tot zelfstandigheid.

U kunt ook helpen
Ook u kunt ons helpen zowel als individu of als bedrijf/organisatie. U kunt zich aanmelden als donor, sponsor of als vrijwilliger door het aanbieden van uw diensten of tijd. Humanity First is voortdurend op zoek naar mogelijkheden om haar werkterrein te vergroten en zij heeft daarom behoefte aan meer fondsen voor o.a:
– Het opzetten van meer onderwijscentra;
– Het opzetten van meer medische centra;
– Het slaan van meer waterputten;
– Het bestrijden van armoede onder meer mensen;
– Het beschikbaar stellen van meer voedsel, medicijnen, kleding, tenten en andere essentiële benodigdheden, o.a. bij rampenbestrijding.

Wij vragen u om een bijdrage voor onze noodhulpprojecten voor specifieke rampen, maar ook voor onze lange-termijn-projecten, zoals:
– Water for life (waterputten met behulp van pompen)
– Feed a family (voedselprogramma’s)
– Learn a skill (beroepstraining)
– Gift of sight (oogoperatie-programma)

Wij hebben behoefte aan regelmatig betalende donoren.
U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL60ABNA0406809720 t.n.v. Stichting Humanity First Nederland